Verkyget Lösningen Metoden Besparingar

Typiska_besparingar

Typiska besparingar

OK, det här låter bra. Men vad kan vi spara – i reda pengar?

Naturligtvis minskar inte kostnaderna lika mycket för alla företag vid en implementering av 3cims. Utfallet beror bl a på företagets storlek och på hur komplexa system man använder idag (som vi kan förenkla med hjälp av 3cims). Men helt klart är att alla våra kunder har sparat pengar. I många fall stora pengar. Nedan visas ett antal problemområden där 3cims gör stor nytta och leder till tydliga och kvantifierbara besparingar.

PROBLEMOMRÅDE MED 3cims KONKRETA EFFEKTER
1. Tidsåtgång för att leta efter instruktioner/dokument 1. Minskar 1 h/dag för 10 anställda 1. 1600 h/år -> 360 000 kr
2. Följdeffekter av ovanstående då personal “ger upp” 2. Minskar: användning av gamla dok, suboptimala lösningar,
tidsspill, fel, kundklagomål, omarbete
2. 50 – 200 000 kr
3. Verkligheten visas inte i ETT system 3. Tidsvinst + bättre förståelse 3. 100 000 kr
4. Kostnader fler flera certifikat 4. Från 2 – 3 certifikat till 1 4. 50 – 100 000 kr
5. Interna revisioner 5. Färre, mer lönsamma 5. 5 % -> 100 – 500 000 kr
6. Uppdatering/underhåll 6. Tidvinst – göra rätt 6. ??
7. Processeffektivitet 7. Överblick och effektiva styrdata 7. + 5 % måluppfyllelse -> 100 – 500 000 kr
8. Motivation 8. Känner igen sig, stolthet 8. ??
9. Ledningsverktyg 9. Komplett med direkt målstyrning, uppföljning 9. + 5 % måluppfyllelse -> 100 – 500 000 kr
10. Underlättar introduktion av nya produkter och personal 10. Tidsvinst vid produkter/personal 10. 50 – 100 000 k